-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

6ο Πακέτο Συμβουλών

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ6) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι Περιοχές Εστίασης
Σ.6.1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (θεματικό πεδίο VI) Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι των υπο-Μέτρων 6.1 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς», 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του υπο- Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

2Α, 6Γ
Σ.6.2. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης (θεματικό πεδίο VI) Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και εκμεταλλεύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά βιωσιμότητας 2Α, 6Γ
Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα (θεματικό πεδίο X Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 6.1 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς» και νέοι/νεοεισερχόμενοι γεωργοί ηλικίας έως 40 ετών και με τυπική απόδοση εισόδου εκμετάλλευσης άνω των 8.000 €
 Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (θεματικό πεδίο VI) Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι των υπο-Μέτρων 6.1 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς», 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του υπο- Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
 Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά (θεματικό πεδίο VI)

Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και εκμεταλλεύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά βιωσιμότητας