-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

3ο Πακέτο Συμβουλών

3ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ3) – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128/ΕΚ
Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι Περιοχές Εστίασης
Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ) (θεματικό πεδίο IΙI) Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» με εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον από τα είδη για τα οποία υπάρχουν ειδικές οδηγίες ΟΦΠ
 1. Επεξήγηση του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους από την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
 2. Υποστήριξη των παραγωγών για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τις προαιρετικές, ειδικές κατευθυντήριες
  γραμμές
 3. Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης φυτοπροστασίας το οποίο ενδεικτικά θα
  περιλαμβάνει:
  • Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εγκατάστασης επιβλαβών οργανισμών
   στην καλλιέργεια
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων και ανάλυση
   επικινδυνότητας για την εξάπλωση αυτών. Μέτρα αποφυγή πληθυσμιακής
   έξαρσης επιβλαβών οργανισμών
  • Αναγνώριση και καταγραφή ωφέλιμων οργανισμών
  • Επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων μέτρων ή μέσων με σκοπό
   την ασφαλέστερη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον καλλιέργεια και την
   αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ασθενειών, εχθρών και ζιζανίων
  • Γραπτές οδηγίες προς τους παραγωγούς-χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων για κάθε εφαρμογή, δηλαδή για το είδος ΦΠΠ, το χρόνο, τη δόση, τον όγκο
   του ψεκαστικού υγρού, την τεχνική εφαρμογής
  • Οδηγίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού ψεκασμού, με κριτήρια
   αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
   Επιθεώρηση αυτού
  • Γραπτές οδηγίες για τα μέσα ατομικής προστασίας, τον τρόπο ανάμειξης και
   εφαρμογής των ΦΠΠ
  • Υποστήριξη των παραγωγών για την τήρηση των καταγραφών εφαρμογής
   ΦΠΠ, ημερομηνιών συγκομιδής κ.λπ.
  • Διενέργεια δειγματοληψίας για έλεγχο υπολειμμάτων ΦΠΠ στο γεωργικό
   προϊόν
  • Οδηγίες για την φύλαξη των ΦΠΠ και την απογραφή τους
  • Αξιολόγηση ΦΠΠ, για μείωση του κόστους και του κινδύνου για το
   περιβάλλον
  • Διαχείριση των κενών μέσων συσκευασίας ΦΠΠ
  • Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων