-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

2ο Πακέτο Συμβουλών

2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ2) – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11§3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ
Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι Περιοχές Εστίασης
Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης (θεματικό πεδίο IΙ) Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Εάν δεν υπάρχουν δικαιούχοι του 4.1.2 προτεραιότητα σε δικαιούχους του 4.1 ηλικίας <55 ετών.

  1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γεωργών σε θέματα ορθολογικής χρήσης νερού
  2. Προσδιορισμός των απαιτήσεων σε νερό, με βάση το είδος της καλλιέργειας, το ανάγλυφο της περιοχής, τον τύπο του εδάφους και τις λοιπές συνθήκες της εκμετάλλευσης
  3. Τεχνική υποστήριξη των γεωργών ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του άρθρου 46 του καν. 1305/2013 ή/και της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ)
  4. Επιλογή μεθόδου άρδευσης, με βάση το κόστος και την αποδοτικότητα αξιοποίησης των υδατικών πόρων, καθώς και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην εξάπλωση ασθενειών
  5. Μέτρα αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους με στόχο την αύξηση της υδατοϊκανότητάς του
  6. Μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (ξηρασία πλημμύρες)
Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων (θεματικό πεδίο IΙ) Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι των υπο- Μέτρων 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» ηλικίας <55 ετών, 6.1 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς» και 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων (θεματικό πεδίο IΙ)

Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» που είναι κάτοχοι ζωικών ή μικτών εκμεταλλεύσεων που υπόκεινται σε ΠΠΔ

 

4Β, 5Δ