-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Είδη συμβουλών ανα πακέτο

Κάθε ΠΣ περιλαμβάνει τα επιλέξιμα για στήριξη είδη συμβουλών. Τα είδη συμβουλών, η αρίθμησή τους (π.χ. Σ.1.1., Σ.2.1.) και τα θεματικά πεδία του παραρτήματος της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β ́ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα οποία αντιστοιχούν, περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες: