-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

1ο Πακέτο Συμβουλών

1ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ1) – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙTΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΟΡΘΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι Περιοχές Εστίασης
Σ.1.1.Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
(Καν. (ΕΕ) 1306/2013, Κεφ. 1 Τίτλος VI) (θεματικό πεδίο I)
Ενεργοί γεωργοί με
προτεραιότητα στους ηλικίας <55 ετών και στους δικαιούχους των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα». Δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι ενταγμένοι στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών. Στο είδος Σ.1.3. δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι δικαιούχοι του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του ΠΑΑ
4Α, 4Β
 1. Ευαισθητοποίηση των γεωργών σχετικά με τους στόχους και τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
 2. Προσδιορισμός των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης που έχουν εφαρμογή στη γεωργική εκμετάλλευση
 3. Εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης και τεχνική υποστήριξη των γεωργών για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης
Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα” (Καν. (ΕΕ) 1307/2013, Κεφ. 3 Τίτλος III) (θεματικό πεδίο I)
 1. Επεξήγηση των στόχων και ωφελειών για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης, κυρίως όσον αφορά στη βιοποικιλότητα
 2. Τεχνική υποστήριξη για υλοποίηση ενεργειών με στόχο την αποφυγή καταστροφής ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας, τη λήψη μέτρων προστασίας απειλούμενων ειδών της περιοχής, κ.λπ.
 3. Τεχνική υποστήριξη των παραγωγών για την επιλογή των πλέον κατάλληλων πρακτικών σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εκμετάλλευσης, κυρίως όσον αφορά σε:
  • Διαφοροποίηση καλλιεργειών
  • Διατήρηση υφιστάμενων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων
  • Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης
  • Διατήρηση της έκτασης σε καλή γεωργική & περιβαλλοντική κατάσταση
Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
(θεματικό πεδίο IX)