-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)

Συχνές Ερωτήσεις

Αναζήτηση

Είναι το ολοκληρωμένο σύστημα που στόχο έχει:

  1. Οι γεωργοί και κυρίως οι νέοι γεωργοί να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσής τους και να υποστηριχθούν ώστε να παίρνουν τις ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

  2. Να ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

1. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εξασφαλίζει την πρόσβαση των γεωργών σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησης τους. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης είναι ομάδα, οι συμβουλές μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να παρέχονται, εάν έχει αιτιολογηθεί δεόντως και κρίνεται σκόπιμο, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης και των αναγκών των επιμέρους χρηστών των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. έχει στρατηγική κατεύθυνση την υιοθέτηση και καθιέρωση ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. παρακολουθείται, αξιολογείται και τεκμηριώνεται στη βάση ενός ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστήματος. 

3. Οι γεωργικές συμβουλές εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, τους στόχους που τίθενται σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας.

4. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρησης των εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά περισσότερο μηχανισμό ευαισθητοποίησης των γεωργών, αφενός για τη σχέση μεταξύ των γεωργικών πρακτικών και της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αφετέρου για τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. περιλαμβάνει:

1) τους Γ.Σ.

2) τους Φ.Π.Γ.Σ,

3) τους αποδέκτες των γεωργικών συμβουλών,

4) τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό, την επιμόρφωση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο,

5) τις αρχές λειτουργίας αυτού (προϋποθέσεις ένταξης, διαδικασίες πιστοποίησης, σύστημα ελέγχου, αξιολόγηση).

Η παροχή τεχνικά εμπεριστατωμένης οδηγίας από πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο ή Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, που εμπίπτει στα θεματικά πεδία της εξειδίκευσης τους,  για τη διαχείριση της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

Η γεωργική συμβουλή είναι εξατομικευμένη υπηρεσία που αποσκοπεί στην εύρεση συγκεκριμένων λύσεων σε προβλήματα της γεωργικής εκμετάλλευσης και συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης της. Οι επιλέξιμες για στήριξη γεωργικές συμβουλές περιορίζονται σε σε έξι Πακέτων Συμβουλών.

οι επίσημοι κατάλογοι των εγγεγραμμένων Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. που έχουν πιστοποιηθεί και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τα νομικά πρόσωπα, ιδίως, του αστικού, εμπορικού ή συνεταιριστικού δικαίου και οι ατομικές επιχειρήσεις που  απασχολούν πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους (Γ.Σ.)  και έχουν πιστοποιηθεί,να παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς.

Είναι όσοι Φ.Π.Γ.Σ.,  εκ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ., έχουν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο υπομέτρο 2.1 του Π.Α.Α. και μετά από αξιολόγηση  έχουν κριθεί δικαιούχοι να λαμβάνουν στήριξη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  σε γεωργούς.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί βάσει προϋποθέσεων, κριτηρίων και συγκεκριμένης διαδικασίας και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς μέσω ενός πιστοποιημένου Φ.Π.Γ.Σ.

Όχι, οι Γ.Σ. παρέχουν τις  συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς, στα πεδία που πιστοποιήθηκαν,  μέσω ενός πιστοποιημένου Φ.Π.Γ.Σ.

Όλοι οι γεωργοί, ακόμη και όσοι δε λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), έχουν πρόσβαση στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. σε εθελοντική βάση.

Όχι, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τον ωφελούμενο γεωργό. Το συνολικό κόστος καλύπτει ο  Φ.Π.Γ.Σ.  ο οποίος  το ανακτά μέσω του Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ. στην πρόσκληση του οποιου έλαβε μέρος, αξιολογήθηκε και κρίθηκε δικαιούχος.

Τα θεματικά πεδία στα οποία έχουν πιστοποιηθεί οι Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.).

Οι σύμβουλοι έχουν πιστοποιηθεί σε ένα ή παραπάνω, ανάλογα με την ειδικότητα  και την εμπειρία τους, από τα παρακάτω 10 θεματικά πεδία.

I. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (Πολλαπλή Συμμόρφωση), για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Πρασίνισμα) καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ , Κτηνιάτρου, Γεωπόνου ΤΕ

II. Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:
α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης,
β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων συ- μπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων,
γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ, Γεωπόνου ΤΕ, Γεωλόγου

III. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον συμβουλές που αφορούν:
α) στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων,
β) γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ, Γεωπόνου ΤΕ

IV. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:
α) στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή,
β) στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας,
γ) στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Γεωπόνου ΤΕ, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

V. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και «Βιολογική Γεωργία»
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Γεωπόνου ΤΕ, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

VI. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ, Κτηνιάτρου, Οικονομολόγου, Γεωπόνου ΤΕ

VII. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Γεωπόνου ΤΕ, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργα- σιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Γεωπόνου ΤΕ, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

IX. Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή άλλων συστημάτων παραγωγής.
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ , Γεωπόνου ΤΕ

Χ. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.
β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.
γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
δ) Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.
Ειδικότητες: Γεωπόνου ΠΕ, Κτηνιάτρου, Γεωπόνου ΤΕ

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

 

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Συνολικά οι  επιλέξιμες συμβουλές είναι διακρίνονται σε δεκαεπτά (17) είδη  και κατανέμονται στο  σε έξι (6) πακέτα συμβουλών ως εξής:

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Σ.1.1.Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές “πρασίνισμα”
Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης ΔιαχείρισηςΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτωνΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Σ.4.1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
Σ.4.2. Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
Σ.4.3. Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητεςΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

Σ.5.1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
Σ.5.2. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτέςΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Σ.6.1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Σ.6.2. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα
Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά

Κάθε ωφελούμενος γεωργός μπορεί να λάβει έως τρεις (3) συμβουλές, διαφορετικού είδους, από έναν ή δύο το πολύ παρόχους καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του υποΜέτρου, αλλά όχι ταυτόχρονα. Δικαιούται να ζητήσει και να λάβει νέα συμβουλή από τον ίδιο ή άλλο πάροχο, μόνο εφόσον έχει εφαρμόσει την προηγούμενη συμβουλή.

  • Η λήψη συμβουλής χωρίς κανένα κόστος.
  • Η δωρεάν εδαφολογικές αναλύσεις.
  • Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης.
  • Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Η αυξημένη βαθμολογία σε μελλοντικά προγράμματα του ΠΑΑ.
Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

΄Έχετε ακόμα απορίες;

Ρωτήστε μας

Στείλτε μας το ερώτημά σας συμπληρώνοντας τη φόρμα ή καλέστε στο τηλέφωνο.

2410 553203

Διαθέσιμο από 10:00 – 17:00

Διεύθυνση Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα