-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

4ο Πακέτο Συμβουλών

4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ4) – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι Περιοχές Εστίασης
Σ.4.1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή (θεματικό πεδίο IV) Ενεργοί γεωργοί με προτεραιότητα στους δικαιούχους του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»


5Γ, 5Ε
  1. Επεξήγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες του γεωργικού τομέα, μέτρα και δράσεις για το μετριασμό αυτών
  2. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα ή/και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση
  3. Εφαρμογή πρακτικών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των γεωργικών συστημάτων, ιδιαίτερα στην ξηρασία ή τις πλημμύρες
  4. Δράσεις για τη βελτίωση της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα από τα γεωργικά εδάφη
Σ.4.2. Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας (θεματικό πεδίο IV)
Σ.4.3. Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες (θεματικό πεδίο IV) Κατά προτεραιότητα οι κάτοχοι ζωικών ή μικτών εκμεταλλεύσεων με βοοειδή άνω των 20 ζώων