-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Θεματικά Πεδία Γεωργικών Συμβούλων

Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι είναι πιστοποιημένοι στα παρακάτω θεματικά πεδία

 1. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (Κεφ. 1, Τίτλος VI, Καν.(ΕΕ) 1306/2013 – Πολλαπλή Συμμόρφωση) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Κεφ. 3, Τίτλος ΙΙΙ, Καν. (ΕΕ) 1307/2013 – «Πρασίνισμα»), καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας
  Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:
  α) απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης (Καν. (ΕΕ) 1306/2013, Κεφ.1 Τίτλος IV)
  β) επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές- πρασίνισμα (Καν. (1307/2013, Κεφ.3 Τίτλος ΙΙΙ)
 2. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ)
  Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:
  α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης
  β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
  γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.
 3. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ (Ν. 4036/2012/ΦΕΚ 8Α).
  Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:
  α) στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
  β) γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
 4. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
  Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:
  α) Στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή.
  β) Στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας.
  γ) Στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.
 5. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και «Βιολογική Γεωργία».
  Πιο συγκεκριμένα:
  α) Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν.(ΕΕ) 854/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
  β) Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10: «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.
 6. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής/διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας
 7. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.
 8. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
 9. Συμβουλές για το σχεδιασμό Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και άλλων Συστημάτων ή Προτύπων παραγωγής.
 10. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
  α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.
  β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.
  γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
  δ) Τεχνικές καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.