-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

5ο Πακέτο Συμβουλών

5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ5) – ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ 10, 11
Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι Περιοχές Εστίασης
Σ.5.1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής (θεματικό πεδίο V) Γεωργοί ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων με προτεραιότητα στους δικαιούχους του υπο- Μέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους»


4Β, 4Γ, 5Δ
Σ.5.2. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές (θεματικό πεδίο V) Δικαιούχοι του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα». Δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι δικαιούχοι των Δράσεων 10.01.04 «Μείωση γεωργικής ρύπανσης νερού – Δέσμευση Γ (Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες)» και 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων» 4Α, 4Β, 4Γ, 5Ε