-

Είδη Συμβουλών – Συνοπτική Περγραφή

 

Είδος συμβουλήςΣυνοπτική Περιγραφή
Σ.1.1.Πολλαπλή συμμόρφωση
Σ.1.2.Πρασίνισμα
Σ.1.3.ΣΟΔ/Agro
Σ.2.1.Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
Σ.2.2.Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
Σ.2.3.Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
Σ.3.1.ΟΦΠ
Σ.4.1.Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή
Σ.4.2.Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία
Σ.4.3.Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας
Σ.5.1.Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή
Σ.5.2.Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά
Σ.6.1.Καινοτομία/Εκσυγχρον ισμός/ΤΠΕ
Σ.6.2.Μείωση κόστους παραγωγής
Σ.6.3.Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί
Σ.6.4.Καθετοποίηση
Σ.6.5.Προσανατολισμός στην αγορά