-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Είδη Συμβουλών – Συνοπτική Περγραφή

 

Είδος συμβουλής Συνοπτική Περιγραφή
Σ.1.1. Πολλαπλή συμμόρφωση
Σ.1.2. Πρασίνισμα
Σ.1.3. ΣΟΔ/Agro
Σ.2.1. Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
Σ.2.2. Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
Σ.2.3. Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
Σ.3.1. ΟΦΠ
Σ.4.1. Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή
Σ.4.2. Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία
Σ.4.3. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας
Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή
Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά
Σ.6.1. Καινοτομία/Εκσυγχρον ισμός/ΤΠΕ
Σ.6.2. Μείωση κόστους παραγωγής
Σ.6.3. Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί
Σ.6.4. Καθετοποίηση
Σ.6.5. Προσανατολισμός στην αγορά